Home Mbi FSASH-SPASH JO Punes se Femijeve Aktivitete Kalendari Revista Foto Galeri Kontakte

 

S  T  A  T  U  T  I

I

FEDERATES SE SINDIKATAVE

TE ARSIMIT DHE SHKENCES TE SHQIPERISE

 

Neni 1

Emri i organizates

1.1 Emri i Organizates sindikale eshte: Federata e Sindikatave te Arsimit dhe Shkences te Shqiperise, FSASH

1.2 FSASH eshte krijuar me 26 prill 1991, si bashkim vullnetar i mesuesve, pedagogeve, shkencetareve dhe punonjesve te tjere qe jane te punesuar ne sistemin e Ministrise se Arsimit dhe Shkences dhe Akademise se Shkencave te Republikes se Shqiperise, pa dallim te perkatesive politike e partiake, te bindjeve ideologjike dhe besimeve fetare.

Neni 2

Qellimi i Organizates

Qellimet dhe objektivat e Federates se Sindikatave te Arsimit dhe Shkences te Shqiperise jane:

2.1         Te perfaqesoje e mbroje interesat ekonomike e shoqerore te punonjesve te arsimit dhe te shkences ne pergjithesi dhe te atyre qe jane te anetaresuar ne FSASH posacerisht, duke perfshire:

a )  Garantimin e se drejtes per pune te anetareve te FSASH dhe sigurimin e pages e te shperblimeve te tjera, me synim permiresimin dhe rritjen e vazhdueshme te tyre.

b)     Vendosjen e normave bashkekohore te ngarkeses mesimore dhe te punes kerkimore shkencore.

c)     Sigurimin dhe permiresimin e vazhdueshem te kushteve te punes, te jeteses e te shendetit te anetareve, perfshire edhe sigurimin ne pune.

d)     Krijimin e kushteve per pushim dhe shlodhje te kulturuar per anetaret duke shfrytezuar mundesite qe ka Federata dhe punedhenesi.

e)     Krijimin e nje sistemi bashkekohor per formimin profesional e sindikal  dhe perfitimin e anetareve te FSASH nga ky sistem.

f)      Permiresimin e vazhdueshem te sistemit te sigurimeve shoqerore, ngritjen e pensioneve dhe te shperblimeve te tjera  per t’u garantuar anetareve, ne perputhje me stadet e zhvillimit te vendit e te shoqerise, nje jete te qete e dinjitoze pas pune.

g)     Mbrojtjen e anetareve nga  shkeljet e te drejtave themelore te tyre, te garantuara me Kushtetute dhe me Karten Sociale Europiane. Mbrojtjen nga çdo veprim i paligjshem ne fushen e marredhenieve te punes, nga veprimet burokratike dhe arbitrare, nga transferimet dhe largimet e padrejta nga puna, nga cenimet ne page ose shperblime te tjera, mbrojtje e cila do te bazohet ne normat ligjore dhe ne kontraten kolektive te punes.

2.2.         Te punoje per permiresimin e legjislacionit, vecanerisht atij qe lidhet me marredheniet e punes, me qellim qe t’u krijohet hapesire levizjes dhe veprimtarive te pavarura sindikale ne sektorin e arsimit e te shkences, qe te krijohen kushte ligjore dhe mundesi praktike reale per te mbrojtur e zhvilluar paqen, demokracine, barazine dhe drejtesine sociale, qe te respektohen, mbrohen e garantohen lirite dhe te drejtat themelore te njeriut.

2.3     Te organizoje e drejtoje perfshirjen aktive te mesuesve, pedagogeve e shkencetareve ne formulimin dhe zbatimin e politikes arsimore te vendit, duke synuar krijimin dhe konsolidimin e sistemeve arsimore te hapura, te kontrolluara e te financuara nga shteti; krijimin e nje shkolle qe te edukoje brezin e ri me idealet e lirise dhe demokracise. Ta pajise ate me kulture te gjere e dije te thella shkencore, qe te ndihmoje shoqerine ne rrugen e zhvillimit  demokratik te saj, ne rrugen e  progresit social e kulturor te panderprere. Te mundesoje formimin e brezave me ndjenjen e atdhedashurise e te pergjegjesise per vendin dhe kombin.

2.4           Te punoje per ngritjen e rolit dhe te pergjegjesise se grave ne shoqeri  ne profesionin e mesuesit si dhe ne organizatat e arsimtareve e shkencetareve.

2.5           Te vendose e te zhvilloje marredhenie barazie e solidariteti me organizatat sindikale brenda dhe jashte vendit.

Neni 3

Parime te prgjitheshme

Federata e Sindikatave te Arsimit dhe Shkences e zhvillon gjithe veprimtarine e saj ne baze te ketij Statuti, ne perputhje me Kushtetuten e Republikes se Shqiperise dhe ligjet e tjera te shtetit shqiptar, duke zbatuar keto parime te pergjithshme:

3.1               FSASH gjithe jeten dhe veprimtarine e saj e zhvillon ne menyre te pavarur nga Shteti, administrata shtetrore, nga partite politike si dhe nga çdo grupim tjeter ideologjik apo fetar.

3.2               FSASH zbaton normat e demokracise se brendshme per zgjedhjen e organeve dhe drejtuesve te saj, per percaktimin e politikes sindikale, te qellimeve dhe objektivave, per funksionimin, drejtimin dhe administrimin e saj.

3.3.             FSASH nuk dikton ne veprimtarine e brendshme sindikale te seksioneve, keshillave apo organizatave sindikale. Ajo respekton pavaresine dhe vullnetin e tyre, pluralizmin e mendimeve e te alternativave dhe pranon e mbeshtet vendimet e cdo strukture sindikale ne perberje te saj, me kusht qe ato te jene ne perputhje me parimet dhe normat e ketij Statuti.

3.4               Organet drejtuese qe nga keshilli sindikal dhe deri ne Federate zgjidhen nga poshte lart, si rregull me kandidatura alternative dhe me votim te fshehte. Cdo i zgjedhur jep llogari ne menyre periodike para atyre qe e kane votuar dhe eshte i revokueshem ne cdo kohe prej tyre.

3.5               Drejtuesit e Federates dhe ata te seksioneve sindikale nuk mund te jene njekohesisht edhe drejtues te partive politike ne qender ose ne rrethe.

3.6               Organet e zgjedhura te Federates, Keshilli Drejtues, Kryesia dhe Kryetari jane persona juridike dhe vepropjne me kete cilesi ne baze te kompetencave qe u jep ky Statut ose ne menyre te shprehur posaçerisht nga Kongresi i  FSASH.

3.7               Drejtuesit sindikaliste, perfshire anetaret e Keshillit Drejtues te FSASH, kryetaret, nenkryetaret dhe sekretaret e seksioneve sindikale ne rrethe ose institucione nuk mund te levizen, te transferohen ose te largohen nga puna prej punedhenesit, pa marre me pare pelqimin me shkrim te organit sindikalist qe i ka zgjedhur ose te Kryesise se FSASH.

3.8               FSASH eshte anetare e Internacionales se Edukimit, EI, dhe pranon e zbaton Statutin e saj.

3.9               FSASH eshte anetare themeluese e Konfederates se Sindikatave te Shqiperise dhe pranon e zbaton Statutin e saj.

 Neni 4

Marredheniet e FSASH me KSSH

4.1             Krijimi i bashkesise konfederative, KSSH, dhe pjesemarrja e FSASH ne te, ka ne themel vullnetin e lire dhe vendimin e pavarur te Federates se Sindikatave te Arsimit dhe Shkences.

4.2             Qellimi i pjesemarrjes se FSASH ne bashkesine e Federatave sindikale, KSSH, eshte fuqizimi i levizjes sindikale ne vend, forcimi i solidaritetit sindikal, duke respektuar parimet e demokratizimit te kesaj levizjeje.

4.3             Percaktimi i FSASH per te bere pjese ne KSSH, si Federate themeluese eshte mbeshtetur dhe mbeshtetet ne parimin: “Cdo Federate ruan pavaresine dhe identitetin e saj dhe respekton e garanton identitetin dhe pavaresine e Federatave te tjera veç e veç dhe te KSSH si bashkesi”.

4.4             Per çeshtjet me thelbesore te bashkesise konfederative, KSSH, siç jane parimet e ndertimit te Konfederates, struktura organizative e saj, kompetencat, percaktimi i  politikave sindikale, aksionet sindikale, zgjedhja e organeve drejtuese ne te gjitha nivelet e bashkesise, kuotizacioni dhe menyra e administrimit e shperndarjes se pasurise, vendoset vetem me konsensus nepermjet perfaqesuesve legjitim te Federatave ne Konfederate, sipas niveleve, ne Komitetin Ekzekutiv ose Keshillin Drejtues te KSSH.

4.5             Shkeputja e FSASH nga KSSH behet vetem me vendim te Kongresit te FSASH. Vendimi eshte i vlefshem kur per shkeputjen kane votuar jo me pak se 2/3 e delegateve te Kongresit.

Neni 5

Anetaresimi

5.1      Ne FSASH mund te anetaresohet çdo shtetas shqiptar me banim ne Republiken e Shqiperise, qe ushtron veprimtarine e tij si mesues, edukatore ne arsimin parashkollor, pedagog, punonjes shkencor, si dhe çdo punonjes tjeter i punesuar ne sistemin e Ministrise se Arsimit dhe Shkences dhe ne Akademine e Shkencave, perfshire pensionistet qe kane punuar ne keta sektore, pavaresisht nga bindjet politike e ideologjike, fetare apo nga perkatesia partiake, me kusht qe keto te mos bien ne kundershtim me Kushtetuten e Republikes se Shqiperise, me Konventat Nderkombetare dhe Kodin e punes.

5.2      Ne FSASH mund te anetaresohen edhe shtetas jo shqiptar me banim te perhershem apo te perkohshem ( por jo me pak se nje vit) ne Republiken e Shqiperise, me kusht qe te jene te punesuar ne arsimin publik ose privat, ne institucione studimore, etj.

5.3      Me miratimin e Keshillit Drejtues, mund te anetaresohen ne FSASH edhe punonjes te tjere te fushave intelektuale te peraferta me profesionin e mesuesit, pedagogut apo krijuesit, sic jane disa kategori te punonjesve te kultures, medias se shkruar dhe elektronike, avokate, etj, me kusht qe numri i te anetaresuarve te ketyre kategorive te mos jete me i madh se 1/5 e anetareve te FSASH nga radhet e arsimit dhe shkences.

 Neni 6

Organet Drejtuese te Fderates

Kongresi i Federates
 

 Organi me i larte i Federates se Sindikatave te Arsimit dhe Shkences te Shqiperise eshte KONGRESI I FSASH.

Kongresi:

6.1             Mblidhet nje here ne kater vjet.

6.2             Shqyrton veprimtarine e Federates dhe te organeve te saj per periudhen kater vjeçare dhe miraton programin dhe objektivat e politikes sindikale ne fushen e arsimit dhe te shkences per periudhen e ardhshme.

6.3             Miraton Statutin e FSASH ose plotesimet, ndryshimet dhe permiresimet qe i behen atij.

6.4             Miraton Keshillin Drejtues te FSASH, i cili perbehet nga perfaqesues te zgjedhur ne funksionin e kryetarit te seksionit sindikal te qarkut, te rrethit, te shkolles se larte ose te instituteve te Akademise se Shkencave. Ne seksionet qe perfaqesojne me shume se 500 anetare zgjidhen edhe nje ose me shume anetare te tjere te KD, gjithnje ne perputhje me numrin e anetareve qe bejne pjese ne seksion .

6.5             Vendos per anetarsimin e FSASH ne Konfederate, ne bashkesi te tjera sindikale, ose per daljen prej tyre, sipas parimeve dhe kritereve te percaktuara ne kete Statut. 

6.6             Zgjedh me votim te fshehte, me nje ose me shume kandidatura, Kryetarin e FSASH-it 

6.7             Zgjedh Komisionin e Kontrollit, Finances dhe Grancive Statutore, te perbere nga 5 deri ne 7 anetare.

6.8             Zgjedh delegatet per ne Kongresin e Konfederates se Sindikatave te Shqiperise.

6.9             Zgjedh anetaret qe do te perfaqesojne FSASH ne Keshillin Drejtues te KSSH. Njeri nga keta anetare eshte kryetari i FSASH, ndersa anetaret e tjere, numri i te cileve percaktohet me konsensus nga Federatat qe formojne KSSH-ne, zgjidhen nga Kongresi. Ne periudhen midis dy kongreseve ose konferencave kombetare, kur lind nevoja per te deleguar nje anetar nga FSASH per ne Keshillin Drejtues te KSSH-se, kete e zgjedh me votim te fshehte, me nje ose me shume kandidatura, Keshilli Drejtues i FSASH ne mbledhjen e tij te radhes.

6.10         Qendrimet e  perfaqesuesve te zgjedhur nga Kongresi ose KD i FSASH ne Keshillin Kombetar te KSSH , kur jane te harmonizuara me mendimin e shumices se anetareve te kryesise ose te KD te FSASH, konsiderohen se jane qendrime te Federates se Sindikatave te Arsimit dhe Shkences, me perjashtim te atyre kompetencave qe me kete Statut i perkasin vetem Kongresit ose Konferences Kombetare te FSASH.

6.11         Delegatet e Kongresit zgjidhen ne konferencat e seksioneve sindikale ne rrethe, ne shkollat e larta dhe ne Akademine e Shkencave, sipas normave qe cakton Keshilli Drejtues  i FSASH, duke mbajtur parasysh numrin e anetareve.

6.12         Data dhe vendi i mbledhjes se Kongresit si dhe rendi i dites miratohen nga KD i FSASH dhe shpallen jo me vone se tre muaj para mbajtjes se tij.

Neni 7

Konferenca Kombetare e Federates

Ne periudhen midis dy kongreseve te FSASH-it, nje here ne dy vjet, mblidhet Konferenca Kombetare e Federates.

Konferenca Kombetare e FSASH:

7.1     Analizon veprimtarine dyvjeçare te Federates per zbatimin e vendimeve dhe   arritjen e objektivave te Kongresit dhe formulon konkluzione e merr vendime per zgjidhjen e problemeve qe qendrojne para FSASH deri ne kongresin e ardhshem. 

7.2     Miraton ndryshimet, plotesimet ose shtesat ne Statutin e FSASH.

7.3    Miraton propozimet e seksioneve sindikale per perteritjen deri ne 1/3 te Keshillit Drejtues te FSASH.

7.4    Zgjedh kryetarin e Federates kur ky funksion ka mbetur vakant, kur ai paraqet doreheqjen, ose kerkon votebesim.

7.5    Zgjedh delegatet per ne Konferencen Kombetare te KSSH-se.

7.6    Delegatet per ne Konferencen Kombetare te FSASH zgjidhen nga konferencat e seksioneve sindikale ne rrethe, ne shkollat e larta ose ne Akademine e Shkencave, sipas normave qe percakton Keshilli Drejtues i FSASH, duke mbajtur parasysh numrin e anetareve.

7.7    Data e mbledhjes se Konferences dhe Rendi i Dites miratohen nga Keshilli Drejtues i FSASH dhe shpallen jo me vone se dy muaj para mbajtjes se saj.

Neni 8

Kongresi dhe Konferenca e Jashtezakonshme

8.1      Per situata te vecanta dhe momente madhore zhvillimi te levizjes sindikale ne arsim dhe shkence, me vendim te Keshillit Drejtues te FSASH ose me kerkesen me shkrim te 1/3 te seksioneve sindikale, mblidhet Kongresi ose Konferenca e Jashtezakonshme e FSASH.

8.2      Kongresi dhe Konferenca e Jashtezakonshme kane po ato kompetenca qe ka Kongresi ose Konferenca e zakonshme.

 Neni 9

Keshilli drejtues i FSASH

Keshilli Drejtues i FSASH eshte organi me i larte i Federates qe drejton gjithe veprimtarine e saj midis dy kongreseve ose konferencave kombetare.

Keshilli Drejtues i FSASH ka keto te drejta dhe detyra:

9.1    Perfaqeson Federaten ne te gjithe veprimtarine per mbrojtjen e interesave dhe plotesimin e kerkesave ekonomike e sociale te anetareve, te seksioneve dhe keshillave sindikale si ne marredheniet me punedhenesin, perfshire edhe Qeverine, ashtu edhe ne marredheniet me organizatat sindikale brenda e jashte vendit.

9.2    Gezon cilesine e personit juridik dhe eshte pronar i pasurise se luajtshme e te paluajtshme dhe mjeteve monetare qe disponon FSASH.

9.3    Ben analiza dhe merr vendime per mbarevajtjen e veprimtarise sindikale lidhur me zbatimin e vendimeve te Kongresit, Konferences Kombetare ose te vete Keshillit Drejtues.

9.4    Percakton drejtimet dhe çeshtjet kryesore qe do te bisedohen me punedhenesin per lidhjen e kontrates kolektive te punes ne nivelin e pare, perfshire edhe negocimet qe behen per çeshtje te rendesise se veçante me partner Ministrine e Arsimit dhe Shkences, dikastere te tjera ose me Qeverine.

9.5    Organizon, zhvillon dhe drejton greva te pjeseshme ose te pergjithshme per mbrojtjen e kerkesave dhe interesave te anetareve per arritjen e qellimeve te percaktuara ne kete Statut. Vendimi per greven e pergjithshme, ose te pjeseshme miratohet me 2/3 e votave te anetareve te Keshillit Drejtues te pranishem ne mbledhje.

9.6    Mbeshtet veprimtarite e organizatave anetare, te keshillave e seksioneve sindikale, organizon ne perkrahje te tyre mitingje e manifestime, perdor mjetet e informacionit masiv per publikimin e tyre, etj.

9.7    Miraton buxhetin vjetor te Federates duke percaktuar burimet e te ardhurave dhe zerat e shpenzimeve.

9.8    Vendos per  strukturen, per numrin e punonjesve te aparatit te Federates dhe per pagen e kryetarit.

9.9    Ne konsultim me seksionet sindikale vendos per punonjesit funksionare te tyre dhe per menyren e perballimit te pages per ta.

9.10         Vendos per botimin e organeve ditore apo periodike te FSASH

9.11         Shpall thirrjen e Kongresit apo te Konferences kombetare te FSASH te zakonshme apo te jashtezakonshme, percakton normat e perfaqesimit dhe menyren e zgjedhjes se delegateve.

9.12         Ne periudhen midis dy Kongreseve ose Konferencave, KD shprehet per votebesimin e kryetarit te Federates, kur e kerkon ky i fundit, ose me kerkesen me shkrim te 1/3 te anetareve te KD te autorizuar nga seksionet qe ata perfaqesojne.

9.13         Nese gjate votimit te fshehte, 2/3 e anetareve te Keshillit Drejtues te pranishem ne mbledhje, nuk i japin votebesimin kryetarit te FSASH, ai eshte i detyruar te therrase Kongresin e Jashtezakonshem, i cili duhet te mblidhet brenda 3 muajve.

9.14         Ne rastet kur Kryetari largohet ne nje detyre tjeter qe nuk pajtohet me funksionin e tij ne sindikate, kur jep doreheqjen ose humb aftesite shendetesore ne periudhen midis dy kongreseve ose konferencave, funksionet e tij per nje periudhe tre mujore, deri ne mbledhjen e Kongresit te jashtezakonshem i kryen Sekretari i Pergjithshem.

9.15          Me votim te fshehte, me nje ose me shume kanditatura alternative, zgjedh zevendeskryetaret, Sekretarin e Pergjithshem te Federates dhe, nese eshte e nevojeshme, me propozim te Kryetarit, zgjedh edhe sekretare te tjere; te cilet, te gjithe se bashku perbejne Kryesine e FSASH.

9.16         Keshilli Drejtues i FSASH-it midis dy kongreseve ose konferencave mund te kooptoje anetare te rinj ne radhet e tij, duke iu referuar nenit 6/3 te ketij Statuti, ose ne rastet kur vendi i anetarit te KD mbetet vakant.

9.17         KD mund te perjashtoje nga radhet e veta anetare te tij, kur provohet se ata kane shkelur normat e Statutit, kontraten kolektive te punes ose ligjet e shtetit. Kjo mase eshte e vlefshme edhe per ata anetare te KD qe jane ne funksionin e kryetarit te seksionit.

9.18         KD i FSASH mblidhet jo me pak se 2 here ne vit. Mbledhjet jane te vlefshme kur ne to marrin pjese shumica e anetareve, ndersa per nenpikat 4,6,10,12,13 dhe 14 te nenit 9, mbledhjet jane te vlefshme kur ne to marrin pjese jo me pak se  ¾ e anetareve te Keshillit Drejtues te FSASH.

9.19         Per pikat 9.3;  9.4;  9.5;  9.6  dhe  9.10 funksionet e KD te Federates, me te drejte vendimarrese, i kryen edhe mbledhja e Kryesise se Federates, me pjesemarrjen e Kryetareve te seksioneve sindikale te qarqeve.

9.20         Keshilli Drejtues i FSASH thirret ne mbledhje te zakonshme nga Kryesia e FSASH. Ne mbledhje te jashtezakonshme ai thirret nga kryetari i Federates kur e kerkojne me shkrim 1/3 e anetareve te KD. Ne çdo rast kryesia e FSASH ka pergjegjesi kolegjiale per pergatitjen dhe zhvillimin e mbledhjeve te KD.

9.21         Mbledhjet e Keshillit Drejtues drejtohen nga kryetari, zevendeskryetaret dhe Sekretari i Pergjithshem i  Federates.

 Neni 10

Komisioni i Gruas dhe rinise

10.1 Prane FSASH krijohen komisioni i Gruas dhe Rinise. Berthama e secilit komision perbehet nga anetaret e KD te FSASH.

10.2 Komisionet zgjedhin pergjegjesit e tyre.

10.3 Keshilli Drejtues i FSASH, me rregullore te vecante, cakton fushen e veprimit dhe detyrat e secilit Komision.

Neni 11

Kryesia e Federates

        Kryesia e Federates eshte organ qe udheheq dhe organizon punen per drejtimin e perditshem te Federates. Ajo ka ne kompetence dhe pergjigjet per:

11.1 Zbatimin e buxhetit te Federates, duke bere nje analize te hollesishme dhe periodike, si per te ardhurat, ashtu edhe per shpenzimet.

11.2 Kualifikimin sindikalist te drejtuesve te sindikates ne te gjitha nivelet brenda dhe jashte vendit.

11.3 Dhenien e ndihmes se nevojshme keshillave dhe seksioneve sindikale per çeshtje metodike, organizative, juridike, etj.

11.4 Analizen e materialeve qe i paraqiten nga Komisioni i Kontrollit, Finances dhe Garancive Statutore te FSASH: Ne kete rast, Kryesia merr vendimet perkatese ose i kalon çeshtjet ne KD apo ne organet e drejtesise, sipas shkalles se pergjegjesise ose fajit te personave te caktuar.

11.5 Miratimin e perberjes se delegacioneve qe do te perfaqesojne FSASH ne veprimtarite kombetare e nderkombetare dhe shqyrton e miraton ftesat per delegacionet e huaja sindikale qe do te vizitojne FSASH-ne

11.6 Kryesia e FSASH thrret per konsultim kryetaret e seksioneve dhe keshillave sindikale dhe u kerkon llogari per zbatimin e detyrave te Kongresit, Konferences Kombetare ose Keshillit Drejtues te FSASH.

11.7 Kryesia e FSASH emron punonjesit funksionare te Federates dhe cakton pagen e tyre.

11.8 Kryesia mblidhet si rregull njehere ne 2 muaj. Mbledhjet  jane te vlefshme kur ne to marrin pjese te pakten ½ e anetareve.

11.9 Mbledhjet e Kryesise thirren dhe drejtohen nga kryetari i FSASH.-se.

Neni 12

Kryetari i Federates

Kryetari i Federates mban pergjegjesine kryesore per funksionimin e

Federates ne shkalle kombetare.

12.1Kryetari perfaqeson Federaten ne veprimtarite me organet shtetrore, me organizatat sindikale brenda e jashte vendit, me shoqatat, me partite politike dhe shtypin.

12.2 Nenshkruan ne emer te Federates si person juridik dhe e perfaqeson ate ne te      gjitha marredheniet ekonomike, financiare, bankare dhe pasurore.

12.3 Nenshkruan me punedhenesin kontraten kolektive te punes te nivelit te pare dhe marreveshjet e akt-marreveshjet me Qeverine apo institucione te tjera.

12.4 Ben ndarjen e detyrave midis zevendeskryetareve, Sekretarit te Pergjithshem dhe sekretareve te tjere dhe kerkon llogari per zbatimin e tyre.

12.5 Komunikon me Sekretarin e Pergjithshem, i cili drejton aparatin dhe punet e perditeshme te Federates.

12.6 Mban qendrim dhe merr vendime per çeshtje qe nuk presin, duke u konsultuar me Sekretarin e Pergjithshem dhe zevendeskryetaret. Per vendimet qe merr, ve ne dijeni, ne mbledhjen me te afert, Keshillin Drejtues ose Kryesine, sipas kompetences.

12.7 Drejton mbledhjet e Keshillit Drejtues dhe te Kryesise dhe nenshkruan vendimet qe marrin keto organe.

12.8 Ne mungese te kryetarit, me autorizim te tij, keto funksione i kryen njeri nga zevendeskryetaret ose Sekretari i Pergjithshem i Federates.

Neni 13

Seksionet sindikale

13.1    Seksionet sindikale, ne vartesi te ndarjes administrative shteterore, mund te krijohen e funksionojne ne shkalle qarku, rrethi ose ndarje te tjera administrative.

13.2    Keshilli Drejtues i Federates shqyrton e miraton kushtet dhe kohen e krijimit te ketyre seksioneve ose pushimin e veprimtarise se tyre.

13.3    Seksionet sindikale ne baze qarku krijohen per arsimin parauniversitar, per sektoret ndihmes dhe per pensionistet.

Neni 14

Seksioni Sindikal i Qarkut

14. 1 Seksioni sindikal i qarkut perbehet nga perfaqesues te zgjedhur te seksioneve sindikale te rretheve qe perbejne qarkun.

14. 2 Ne vartesi te numrit te anetareve, cdo seksion rrethi zgjedh per ne seksionin e qarkut 2-5 anetare, ku perfshihen edhe kryetaret e seksioneve te rretheve, te cilet jane detyrimisht anetare te seksionit te qarkut.

14. 3 Seksioni sindikal i qarkut zgjedh, si rregull, me votim te fshehte, kryetarin dhe zv/kryetarin e tij.

Kur posti i Kryetarit te seksionit sindikal te qarkut eshte funksionar, miratimi dhe shkarkimi i tij behet nga Kryesia e FSASH

14. 4 Seksioni sindikal i qarkut kryen keto funksione:

-         Organizon dhe bashkerendon punen e seksioneve sindikale te rretheve per zbatimin e vendimeve te Kongresit, te Konferences Kombetare, KD dhe Kryesise se Federates,

-         Siguron lidhjen e seksioneve sindikale te rretheve me Federaten, duke transmetuar problemet, shqetesimet e kerkesat e tyre dhe duke u angazhuar se bashku me Federaten per zgjidhjen e tyre,

-         Perfaqeson seksionet sindikale te rretheve qe e kane zgjedhur  ne lidhje me pikat 9.3; 9.4; 9.5; 9.6 dhe 9.10 te ketij Statuti.

Neni 15

Seksioni Sindikal i rrethit

15.1 Ne çdo rreth, ne shkollat e larta dhe ne Akademine e Shkencave krijohet seksioni sindikal. Seksioni krijohet kur ekzitojne te pakten 3 keshilla sindikale te se njejtes dege ose profesion.

15. 2 Seksioni sindikal perbehet nga kryetaret e keshillave sindikale te nje rrethi, te nje ose disa shkollave te larta dhe te instituteve te Akademise se Shkencave.

 15. 3 Seksioni sindikal zgjedh nga gjiri i tij, si rregull me votim te fshehte, kryetarin, nje ose dy zevendeskryetare, si dhe nje kryesi me 5-9 anetare.

15. 4 Seksionet sindikale pergjigjen para keshillave sindikale te territorit te tyre dhe para organeve drejtuese te Federates per gjithe veprimtarine sindikale ne rreth ose institucion.

15.5 Seksioni sindikal i FSASH qe funksionon ne nje rreth, eshte anetar i Keshillit Sindikal te Konfederates per rrethin perkates dhe ka ato te drejta dhe detyra qe permban Statuti i KSSH.

15.6 Seksionet sindikale koordinojne dhe drejtojne veprimtarine e keshillave sindikale dhe konkretisht:

-         Sigurojne lidhjen e keshillave sindikale me Federaten, duke transmetuar problemet, shqetsimet dhe kerkesat e tyre, ose te anetareve te veçante

-         Perfaqesojne keshillat sindikale ne bisedimet me punedhenesin per dialogimin dhe nenshkrimin e kontrates kolektive te nivelit te dyte.

-         Ndjekin plotesimin e detyrave qe kane keshillat sindikale ndaj Federates.

-         Organizojne dhe drejtojne mitingje, manifestime dhe greva ne mbeshtetje te kerkesave te keshillave sindikale ne perberje te tyre ose ne shkalle federate.

15.7 Per te mbrojtur ne menyre me efektive dhe profesionale sindikalistet dhe per te rritur pavaresine dhe aftesine vetvepruese, brenda Federates funksionon edhe bashkesia e seksioneve sindikale sipas profesionit

15.8 Grupimet ose bashkesite e seksioneve sindikale sipas afersise se profesionit, brenda FSASH jane:

-         grupimi i sekioneve sindikale te arsimit parauniversitar,

-         grupimi i seksioneve sindikale te arsimit te larte,

-         Grupimi i seksioneve sindikale te Akademise se Shkencave,

-         Grupimi i seksioneve sindikale te profesioneve te peraferta,

-         Grupimi i seksioneve sindikale te punonjesve te sektoreve ndihmes,

-         Grupimi i seksioneve sindikale te pensionisteve.

15. 9 Keshilli Drejtues i FSASH dhe Kryesia, ne baze te interesave sindikale ne fushen e aresimit dhe shkences dhe ne konsultim me seksionet sindikale te nje profesioni, percaktojne momentet kur keto seksione veprojne se bashku dhe kur ato veprojne ne kuadrin e gjithe Federates.

15. 10 Detyre kryesore e seksioneve sindikale te nje profesioni eshte perpunimi i kerkesave, dialogimi dhe pergatitja per nenshkrim e kontrates kolektive te punes, sidomos ne nivelin e dyte, zhvillimi i levizjes sindikale, etj.

15. 11 Keshilli Drejtues i FSASH, me rregullore te vecante, percakton marredheniet,detyrat dhe te drejtat e seksioneve sindikale, qe brenda FSASH formojne nje grupim profesioni.

15. 12 Seksioni sindikal mblidhet te pakten nje here ne dy muaj. Mbledhjet jane te  vlefshme kur ne to marrin pjese shumica e anetareve te seksionit.Vendimet qe merren fiksohen ne proces-verbalin e mbledhjes dhe nenshkruhen nga kryetari i seksionit.

Neni 16

Keshillat dhe organizatat sindikale

 Ne shkolla, kopshte, fakultete, institucione te Akademise se Shkencave dhe ne institucione e ndermarrje te sistemit te Ministrise se Arsimit dhe    Shkences, mund te krijohen organizata dhe keshilla sindikale.

16.1 Organizata sindikale krijohet kur ne te anetaresohen me shume se 15 anetare.

Per raste te vecanta, me propozim te seksionit sindikal te rrethit dhe me miratim te    Kryesise se FSASH-it, mund te krijohen sindikata edhe me me pak se 15 anetare.

16. 2 Personi i anetaresuar ne FSASH duhet te pranoje Statutin e Federates, te jete aktiv ne veprimtarine e organizates sindikale dhe te paguaj rregullisht kuotizacionin, duke e zbritur ate nga liste pagesat e pages, si rregull, njehere ne 6 muaj, sipas permbajtjes se    nenit 117/2te kodit te punes. Detyrimet ndaj sindikates per te paguar kuotizacionin duke filluar nga dita e anetaresimit, anetari i ka per 2 vjet rresht. Anetari i sindikates i anetaresuar ne FSASH gezon te gjitha te drejtat qe permban ky Statut, perfshire mbrojtjen ne pune, kushtet e punes, pagat, sigurimet shoqerore, kohen e punes, te pushimit dhe arritje te tjera qe sigurohen e mbrohen me Kontraten Kolektive te Punes dhe me akte te tjera ligjore e nenligjore. Ai ka te drejte te zgjedhe dhe te zgjidhet ne organet drejtuese te te gjitha niveleve te FSASH.

16. 3 Organi me i larte i organizates sindikale eshte Mbledhja e Pergjitheshme e Anetareve, ne te cilen diskutohen te gjitha problemet dhe kerkesat qe kane anetaret, analizohet veprimtaria e keshillit sindikal dhe merren vendimet perkatese. 

16. 4 Organi drejtues i organizates sindikale eshte keshilli sindikal. Keshilli zgjidhet nje here ne dy vjet dhe perbehet nga kryetari, zevendes kryetari  dhe nje numer i caktuar anetaresh ne vartesi me madhesine e organizates. Ne organizatat sindikale me nje numer te madh anetaresh mund te zgjidhet edhe nje nenkryetar tjeter.

16. 5 Kryetari, nenkryetari dhe anetaret e keshillit sindikal zgjidhen ne Mbledhjen e Pergjitheshme te organizates sindikale, me votim te hapur ose te fshehte, si te vendose vete organizata.

16.6 Organizata sindikale ne mbledhjen e saj te pergjithshme mund te shkarkoje nga detyra kryetarin, nenkryetarin, ose çdo anetar te keshillit sindikal, kur e vlereson se ata nuk kryejne detyren, shkelin Statutin, ose perpiqen te vene veprimtarine sindikale nen ndikimin shteteror ose partiak.

16. 7 Shkollat e fshatit brenda territorit te nje komune qe kane me pak se 10 anetare krijojne se bashku nje organizate sindikale ose perfshihen ne organizaten e shkolles me te afert ose te asaj qe eshte ne qender te komunes.

16. 8 Kur brenda territorit te nje komune ose bashkie periferike ka me shume se nje organizate sindikale, ato krijojne keshillin sindikal te komunes ose bashkise periferike, i cili kordinon problemet dhe kerkesat qe ato kane me punedhenesin dhe pushtetin vendor.

16. 9 Keshilli sindikal i komunes ose bashkise periferike, ne vartesi te numrit te anetareve, perbehet nga 1-3 perfaqesues te organizatave sindikale te komunes ose bashkise periferike perkatese. Keshilli sindikal i komunes ose bashkise zgjedh kryetarin dhe nje ose dy zv/kryetare. Kryetari i keshillit sindikal te komunes eshte anetar i seksionit sindikal te rrethit.

16. 10 Ato komuna qe kane me shume se 100 anetare me kuote, kane te drejte te zgjedhin edhe nje anetare tjeter per ne seksionin sindikal te rrethit.

16. 11 Keshilli i organizates sindikale ka keto te drejta dhe detyra:

-         Perfaqeson dhe mbron te drejtat, kerkesat dhe interesat e anetareve te organizates qe e ka zgjedhur para punedhenesit, organeve shtetore ose atyre te drejtesise mbeshtetur ne Kushtetuten e Republikes, Kodin e Punes, Ligjet e tjera te shtetit dhe kontraten kolektive te punes.

-         Diskuton dhe jep pelqimin per nenshkrimin e kontrates kolektive te punes te nivelit te pare dhe te dyte.

-         Ndjek dhe kerkon zbatimin ne kohe te detyrimeve qe ka punedhenesi ndaj sindikates sipas kontrates kolektive te punes dhe informon e jep llogari para anetareve ne Mbledhjen e Pergjitheshme te organizates.

-         Zhvillon bisedime te drejtperdrejta me punedhenesin per probleme qe shqetsojne anetaret e sindikates dhe qe lidhen me kerkesat dhe interesat social-ekonomike te tyre ose me funksionimin e rregullt ligjor te shkolles apo institucionit.

Kur keto probleme e kerkesa nuk gjejne zgjidhje, me ndermjetesimin e Federates, Keshilli Sindikal mund te zhvilloje bisedime me nivele me te larta te punedhenesit, perfshire edhe titullarin e dikasterit. Kur punedhenesi refuzon apo zvarrit kerkesat e sindikates, keshilli sindikal perdor si mjet te fundit greven ne shkalle institucioni ose shkolle dhe, me mbeshtetjen e seksionit sindikal ose edhe te Federates, mund ta shtrije levizjen sindikale edhe me gjere.

-         Mban lidhje te drejtperdrejta me seksionin sindikal dhe Federaten, informon, ngre probleme dhe kerkon ndihme per zgjidhjen  e tyre.

-         Ndjek zbatimin e vendimeve te forumeve te Federates, KD apo Kryesise, i raporton asaj per efektivin e sindikates dhe ndryshimet qe peson anetaresia, ploteson librin e anetaresise ne nje fletore te posaçme, ku mban edhe proces-verbalet e mbledhjeve dhe vendimet qe merren.

-         Organizon punen per pagimin e kuotizacionit te anetaresise sipas Statutit te Federates ose vendimeve te Keshillit Drejtues.

-         Vendimi i Keshillit Sindikal eshte i vlefshem kur per te votojne shumica e anetareve.

-         Organizata sindikale mblidhet sipas problemeve qe ka per te shqyrtuar e zgjidhur, por jo me pak se 4 here ne vit. Ndersa keshilli sindikal duhet te mblidhet si rregull njehere ne dy muaj.

Neni 17

Komisioni i Kontrollit, Finances dhe Garancive Statutore. 

17. 1 Prane FSASH-se krijohet Komisioni i Kontrollit, Finances dhe Garancive Statutore, i perbere prej 3-5 anetaresh.

17. 2 Komisioni, mbas miratimit nga Kongresi ose Konferenca Kombetare,      

      mblidhet dhe zgjedh kryetarin dhe nenkryetarin e tij.

17. 3 Komisioni i Kontrollit, Finances dhe Garancive Statutore ka keto te drejta dhe detyra:

- Kontrollon zbatimin e buxhetit, perdorimin e mjeteve financiare dhe mireadministrimin e pasurise se Federates dhe zbatimin e normave te percaktuara ne kete Statut.

-         Ushtron kontroll e ndihme ne seksionet e keshillat sindikale per probleme financiare, per kuotizacionet dhe zgjidhjen e kerkesave te sindikalisteve.

-         Komisioni vepron me inisiativen e tij si dhe me rekomandimin e Keshillit Drejtues, te Kryesise dhe Kryetarit te FSASH-se per çeshtje te veçanta, te cilat eshte i detyruar t’i perfundoje, si rregull, brenda nje muaji.

-         Prane seksioneve sindikale krijohen Komisione te Kontrollit, Finances dhe Garancive Statutore, te cilat kryejne po ato funksione qe ne kete Statut caktohen per Komisionin e Federates.

-         Te zgjedhurit e Komisionit te Kontrollit, Finances dhe Garancive Statutore mund te revokohen ne çdo kohe me 2/3 e votave te anetareve te Komisionit.

-         Komisioni i Kontrollit, Finances dhe Garancive Statutore i zhvillon mbledhjet e tij kur ne to marrin pjese 2/3 e anetareve.

-         Komisioni i Kontrollit, Finances dhe Garancive Statutore i FSASH bashkepunon dhe bashkerendon punen e tij me Komisionin perkates te KSSH dhe, kur eshte e nevojshme, edhe me organet e Kontrollit te Larte te Shtetit dhe te Drejtesise.

-         Komisioni i Kontrollit, Finances dhe Garancive Statutore te FSASH eshte njekohesisht edhe anetar i Komisionit te Kontrollit e Revizionit te KSSH.

-         Komisioni i Kontrollit, Finances dhe Garancive Statutore i FSASH mblidhet, si rregull, njehere ne dy muaj.

Neni 18
Burimet financiare te Federates

18. 1 Te ardhurat financiare te FSASH sigurohen nga kuotat e anetaresise si dhe nga venia ne shfrytezim e pasurise dhe objekteve ekonomike qe gezon Federata vete drejtperdrejt ose nga pjesa e pasurise se KSSH qe i takon FSASH-se.

18. 2 Kuota e anetaresise eshte 0,5 perqind e pages mujore te çdo anetari. Keshilli Drejtues i FSASH, per periudha te perkoheshme, mund te caktoje dhe aplikoje nje kuote mujore me te ulet.

18. 3   Te ardhurat nga kuotizacioni shperndahen:

-     30 deri 40 perqind seksioni sindikal.

-         50 deri 60 perqind Federata.

-         10 perqind Konfederata.

18. 4   Pasuria e KSSH ne objekte ose mjete monetare, e perfituar me Ligjin nr. 8340/1 date 06.05.1998, ose me çdo menyre tjeter, shperndahet midis Federatave ne raport me anetaresine te vertetuar rregullisht ne fund te çdo viti.

18.5 Administrimi konkret i fondeve, krijimi i fondit rezerve dhe kriteret e perdorimit te tij, miratohen nga Keshilli Drejtues i FSASH, si rregull, kur miratohet buxheti vjetor.

Neni 19
Pushimi i aktivitetit te FSASH

Federata e Sindikatave te Arsimit dhe Shkences pushon se ekzistuari kur:

19.1 Zvoglohet numri i anetareve nen minimumin qe parashikon ligja per njohjen e nje sindikate.

19.2 Kur ka kryer misionin per te cilin eshte krijuar.

19.3 Kur me vendim te Kongresit dhe sipas normave te ketij Statuti, behen riorganizime, si bashkim, thithje, etj.

19.4 Ne te gjitha keto raste zbatohen dispozitat e nenit perkates te  Kodit Civil te

      Republikes se Shqiperise.

Neni 20

Flamuri, Emblema dhe Vula

20.1 Federata ka Flamurin, Emblemen dhe Vulen e saj. Flamuri eshte me fushe te kuqe dhe ne mes eshte vendosur nje liber i hapur me fushe te bardhe dhe kornize blu, mbi faqet e te cilit jane shkronjat “FSASH”. Kjo perben edhe Emblemen e Federates.

20.2 Vula e FSASH eshte e rrumbullakte. Brenda saj ne forme rrethi eshte shkruar Federata e Sindikatave te Arsimit dhe Shkences, ndersa ne forme   diametri, ne qender te rrethit jane inicialet “FSASH”, 1991, ndersa vula ne forme trekendeshi kenddrejte, ka te shkruar vetem inicialet “FSASH”.

Neni 21
Selia e Federates

21.1 Selia e Federates se Sindikatave te Arsimit dhe Shkences ndodhet ne Tirane.

Miratuar ne Konferencen e Pare Kombetare te FSASH, me 26 prill 1991, me ndryshimet, plotesimet dhe permiresimet qe i jane bere ne Konferencen e Dyte Kombetare me 23 tetor 1993, ne Konferencen e Trete Kombetare me 26 prill 1998, ne Kongresin e Pare te FSASH  me 3-4 maj 2000, ne Kongresin e Dyte te FSASH, me 6 dhjetor 2002 dhe ne Kongresin e trete te FSASH me 5-6 nentor 2004.

 

Tirane, me 6 nentor 2004