Seminar mbi eliminimin e punes se femijeve ne rrethin e Korces-Projekti FNV/AOb