Seminar mbi eliminimin e punes se femijeve ne rrethin e Fierit-Projekti FNV/AOb