Tryeze e Rrumbullakte mbi sherbimet qe duhet t’u ofrohen anetareve-Projekti FNV/AOb