Home Mbi FSASH-SPASH JO Punes se Femijeve Aktivitete Kalendari Revista Foto Galeri Kontakte

 

Te forcojme strukturat sindikale te SPASH ne te gjitha nivelet
Nga mbledhja e Keshllit Kombetar te SPASH

Ne mbledhjen e radhes te Keshllit Kombetar te SPASH, qe u zhvillua para disa diteve ne Durres, u analizua veprimtaria e SPASH-it gjate vitit 2008, gjendja organizative dhe ajo financiare.
Fjalen e hapjes e mbajti kryetari i SPASH-it z.Bajram Kruja, i cili paraqiti dhe rendin e dites, ndersa Raportin e mbajti Zv, Kryatri, z.D.Spahiu.
Nder te tjera ne raport u theksua:
Sot me kenaqesi deklarojme se SPASH ka realizuar me sukses veprimtarine e saj te aprovuar nga Keshili kombetar. Ne mbledhjen e pare zhvilluar ne muajin shkurt me teme: “Kontrata Kolektive dhe sherbimet per antaret e drejtuesit sindikaliste” qe u referua nga z.Bajram Kruja, u bene shume pyetje dhe diskutime. Me keqardhje duhet te pranojme se, akom, jo vetem disa antare, por edhe disa drejtues ne shkolla, jane te paqarte dhe shtrojne pyetjen ”Cfare na ka thene sindikata?”, “Pse duhet te jemi antare?”etj.
Eshte e vertete se kjo eshte nje krize shqetesuese edhe ne disa sindikata moderne ne shtete shume te zhvilluar ekonomikisht, por duhet te theksojme se Neni 13/4 mbi reduktimin e oreve te mesimit per drejtuesit sindikaliste, Neni 13/10 mbi klasat kujdestari, Neni 13/12 mbi pagesen e 4 mbledhjeve te Keshillit Kombetar nga DAR-ZA, Neni 7/7 mbi pjesmarrjen ne aktivitete sindikale, si edhe nene te tjere, te cilet tregojne disa nga sherbimet qe ne u ofrojme antareve e drejtuesve te sindikates.
SPASH dhe FSASH jane duke u marre konkretisht me kete ceshtje dhe per kete problem, edhe me mbeshtetjen e Projektit qe jemi duke zbatuar me sindikatat holandeze FNV/AOb, kane zhvilluar edhe nje Tryeze te Rrumbullakte dhe kane paraqitur nje projekt ide e cila eshte botuar edhe ne Revisten “Tribuna Sindikale” ne muajin prill te ketij viti.
Ne mbledhjen e Keshillit Kombetar te qeshorit me teme:”Roli i gruas ne arsim dhe sindikate”, ku referoi zj.Bukuroshe Shabani, u theksua rendesia e rolit te gruas ne arsim dhe sindikate, por edhe ne seminare e aktivitete  te tjera, sic eshte seminari i zhvilluar ne fund te marsit ku moren pjese eksperte sindikaliste te sindikates holandeze AOb. Ne konkluzionet e ketij  seminari, te cilat jane botuar edhe ne Revisten “Tribuna Sindikale ne muajin maj, u pergezuan grupet e punes dhe u pershendeten drejtuesit e ketij seminari si zj.Bukuroshe Shabani e zj.Albina Pepo, te cilat kane punuar me nje numer te konsiderueshem mesuesesh qe u perzgjodhen dhe u organizuan ne 13 grupe pune, duke bere mbi 65 anketime, ne kuadrin e zhvillimit te ketij seminari dhe ne zbatim te Projektit FNV/AOb.
Ne mbledhjen e muajit shator me teme:”Statuti, organet drejtuese, funksionimi dhe vendimi”, ku referoi z.Bajram Kruja u saktesuan ndryshimet ne Statut, organet drejtuese dhe funksionimi i tyre. Ne vijim u organizua aktiviteti i perbashket me tre sindikatat e arsimit, SBASHK, SPASH, FSASH, nje takim vllazeror dhe i paharruar per sindikalistet kosovare dhe shqiptare. Aktiviteti eshte pasqyruar shume mire nga z.Aleks Dushi ne Revisten “Tribuna Sindikale” ne muajin shtator.
Por pjesmarrja e drejtueseve te seksioneve ne mbledhjet e Kshillit Kombetar nuk ka qene e plote.Terheqim vemendjen e drejtueseve te rretheve Gjirokaster, Peqin, M.Madhe.
Strategjia e SPASH-it gjate vitit 2008 ka qene partneriteti dhe demokracia ne arsim. Me 27 mars u zhvillua konferenca trepaleshe ”Mbi zbatimin e legjislacionit te punes ne arsim”, ku moren pjese Zv.Ministri i Punes, zoti Kastriot Sulka dhe Zv.Ministri i Arsimit z. Halit Shamata, si edhe 12 drejtoret e qarqeve, DAR, dhe kryetaret e sindikatave te qarqeve. Ne kete Tryeze u be nje analize reale mbi zbatueshmerine e legjislacionit te punes, si dhe te partneritetit social ne te gjitha nivelet, mbi permirsimin e pages, kushteve te punes, shperblimeve, kritereve te punesimit si dhe lirite sindikale dhe u vendose qe takime te tilla te behen me kokrete ne te gjitha rrethet e vendit. Ne zbatim te kesaj detyre, jane realizuar takime me DAR-ZA si ne Tirane qytet dhe qark, Shkoder, Elbasan, Korce, Fier, Durres, Lushnje, Kucove, Lezhe, te cila jane pasqyruar edhe ne Revisten “Tribuna Sindikale”
Po keshtu, nga vezhgimet e bera dhe nga takimet e zhvilluara verejme se jo ne te gjitha rrethet funskionoine strukturat e SPASH-it si partner social.
Duhet te thekesojme, gjithashtu, se autoriteti i dy sindikatave tona te arsimit, si edhe ndikimi i drejtuesve te dy sindikatave tane beri qe, per here te pare, Keshillit Kombetar i Punes,  trajtoje si teme te vecante problemet e partneriteti dhe nevojave te arsimit, ku pati vleresime dhe konkluzione te rendesishme per punen tone.
Nder veprimtarite mjat te rendesishme te SPASH-it ka qene dhe eshte edhe angazhimi per eliminimin e punes se femijeve, mbeshtetur edhe nga Projekti me FNV/AOb, qe perfshin edhe nje Tryeze mbi kordinimin e veprimtarive per eliminimin e punes se femijeve, zhvilluar ne Tirane, me date 25-26 prill, ku moren pjese me shume se 50 perfaqesues nga dy sindikatat qendrore BSPSH-KSSH, si edhe dy ministrat, i Punes dhe i Arsimit, ku u paraqiten prezantimet mbi punen e sindikatave te arsimit per uljen e braktisjes se shkolles dhe nevojen e angazhimit edhe te sindikatave te degeve te tjera per eliminimin e punes se femijeve.
Ne kete kuader, u realizua edhe marveshja me sindikatat e ndertimit, kimise, tekstileve, bujqesise etj, te mbeshtetura keto edhe nga Inspektoriati i Punes prane Ministrise se Punes, Drejtoria e Politikave te Punesimit dhe ILO-IPEC.
Ne kete marrveshje bashkpunimi iu be thirrje edhe sindikatave europiane, per te mbeshtetur sindikatat shqiptare ne punen qe ato jane duke bere. Rezultatet, ne zbatim te ketyre detyrave kane qene positive e inkurajuese dhe ne kemi marre pergezime edhe nga sindikatat holandeze FNV-AOb.
Detyre e rendesishme per SPASH ka qene rritjen e numrit te antareve te saj si edhe mbledhja e kuotave. Ka rrethe qe kane punuar mire, dhe per kete, ne emer te Keshillit Kombetar pershendesim z.A. Doraci, rrethi Durres, z.A. Kola, rrethi Mat, z.P. Prenga, rrethi Puke, zj,A. Pepo, rrethi Korce, z. L. Zonja, rrethi Lushnje, si edhe H.Meculi Tirane, per punen e bere.
E gjithe kjo  verprimtari e realizuar me sukses duhet te na inkurajoje dhe te na vleje qe me kete rritem te punohet edhe per periudhen e mbetur te ketij viti dhe per vitin e arrdhshem, mbasi do te jete viti i zgjedhjeve, si ato neper sindikatat ne shkolla, ne seksionet e rretheve e deri tek zhvillimi me sukses i Kongresit te SPASH-it.